Theo Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007, Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

Các tiêu chí về dịch vụ hành chính công trực tuyến, được đề cập đến trong công văn số 1448/BBCVT-KHTC được hiểu như sau:

+ Mức độ 1: Một dịch vụ hành chính công trực tuyến được coi là đạt mức một nếu như dịch vụ hành chính công đó có đầy đủ hoặc phần lớn các thông tin về:
+ quy trình thực hiện dịch vụ hành chính công đó (ví dụ như sở cứ, cơ quan thực hiện, địa chỉ,...)
+ thủ tục thực hiện dịch vụ
+ các giấy tờ cần thiết
+ các bước tiến hành
+ thời gian thực hiện
+ chi phí thực hiện dịch vụ
+ Mức độ 2: Một dịch vụ hành chính công trực tuyến được coi là đạt mức hai nếu như dịch vụ hành chính công đó đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau:
(a) đạt được các tiêu chí cấp một;
(b) cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn. Việc nộp lại hồ sơ sau khi hoàn thành được thực hiện qua đường bưu điện hoặc người sử dụng trực tiếp mang đến cơ quan thụ lý hồ sơ.
Nếu một dịch vụ hành chính công trực tuyến được đăng ký mức hai, tuy có cung cấp các mẫu đơn hồ sơ để người sử dụng dịch vụ tải về nhưng không cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết đối với dịch vụ hành chính công trực tuyến mức một thì cũng không được coi là dịch vụ hành chính công trực tuyến mức hai cũng như mức một.
+ Mức độ 3: Một dịch vụ hành chính công trực tuyến được coi là đạt mức ba nếu như dịch vụ hành chính công đó đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau:
(c) đạt được các tiêu chí cấp một;
(d) đạt được các tiêu chí cấp hai;
(e) cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng. Tuy nhiên, việc thanh toán chi phí và trả kết quả sẽ được thực hiện khi người sử dụng dịch vụ đến trực tiếp cơ quan cung cấp dịch vụ.
Nếu một dịch vụ hành chính công trực tuyến được đăng ký mức ba, tuy có cung cấp biểu mẫu và cơ chế điền biểu mẫu trực tuyến nhưng không cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết đối với dịch vụ hành chính công trực tuyến mức một thì cũng không được coi là dịch vụ hành chính công trực tuyến mức một, hai hay ba.
+ Mức độ 4: Một dịch vụ hành chính công trực tuyến được coi là đạt mức bốn nếu như dịch vụ hành chính công đó đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau:
(f) Cung cấp các thông tin đầy đủ đạt được các tiêu chí cấp một;
(g) Cung cấp các mẫu đơn, hồ sơ và cho phép người dùng dịch vụ tải về như ở mức độ hai;
(h) Cho phép người dùng dịch vụ gửi trực tuyến hồ sơ và thực hiện các giao dịch qua mạng như ở mức độ ba;
(i) Việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.